В последните години нараства загрижеността на обществото към околната среда.Затова няма нищо чудно и в нарастващият интерес на бизнеса към т. нар. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). В тях и тяхната правилна експлоатация много компании виждат както грижа за природата, така и дългосрочна печеливша инвестиция. Най – естественият възобновяем енергиен източник е слънцето. Следователно и най – природосъобразен метод за получаване на енергия е този, при който енергията на слънчевата светлина се трансформира в електрическа енергия (електрически ток) посредством соларни панели.

Действително през последните години немалко фирми – както български, така и чужди, започват процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), планирайки изграждането на соларни паркове – системи от соларни панели. Процедурата по ОВОС е необходима, тъй като има за цел да съвмести очакванията по отношение на околната среда в процеса на устойчиво развитие съгласно принципите на опазване на природата, интегрирани в секторните политики – транспорт, енергетика, строителство, селско стопанство, туризъм, промишленост, образование и други. Процесът минава през няколко етапа:

 • Инвестиционно предложение
 • Уведомяване на компетентните органи
 • Преценяване на небходимостта от оценка
 • Определяне обхвата на оценката и изготвяне на доклада по ОВОС
 • Оценяване качеството на доклада
 • Организиране на обществено обсъждане на доклада по ОВОС
 • Вземане на решение и контрол по изпълнението му
 • Когато се налага – презаверяване на решение

Съоръженията, използвани за производство на електроенергия от Слънцето, са доказано безопасни както за природата, така и за здравето на хората. Освен това съществуват работещи механизми и ясно законодателство, регламентиращо работата им, което прави изграждането им все по-предпочитана инвестиция. Не е за пренебрегване и фактът, че в нашата страна показателите на слънчевото греене са добри, с вариации според региона, разбира се. Вземането на решение за подобна инвестиция се улеснява именно от нормативната база у нас в сферата на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), която е съобразена с европейската такава. Съществуват фиксирани преференциални цени на изкупуване на енергията от тези източници. Предимство е и изискването за определено процентно участие на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в брутното потребление на електроенергия.

Разбира се, както при всяка друга инвестиция, основен въпрос, който стои пред бизнеса е стойността на съоръженията и начините, по които се извършва финансирането на проект за соларен парк. Независимо от пазарните принципи, които са водещи в българската икономика, съществуват възможности за финансиране и от банки и европейски фондове. Програмата за развитие на селските райони също също предвижда финансова помощ за изграждане на соларни паркове и централи за някои от потенциалните бенефициенти – основно тези, развиващи дейност в т.нар. селски райони и с определен процент от оборота, формиран от земеделска дейност. Важно е и значителна част от произведената в соларния парк електроенергия да се използва за собствени нужди.

Формулирани са няколко доказани предимства на проектите за соларни паркове, които ги правят предпочитана инвестиция:

 • Слънцето е безплатен и неизчерпаем енергиен източник, при това лесен за усвояване
 • Управлението на системите в соларните паркове е автоматизирано и се извършва от разстояние
 • Параметрите на произвежданата електроенергия са стабилни и не зависят от мрежата, към която са свързани, тъй като генерирането на електричеството е независимо от нея. Всъщност това повишава качеството на електричеството в цялата мрежа
 • Голямо предимство е фактът, че за поддръжката си соларните паркове нямат нужда от постоянен персонал
 • Соларните паркове са съоръжения с добро сервизно обслужване и дълга гаранция – минимум 25 години
 • Изграждането на соларни паркове е възможно да протече на етапи, тъй като соларните панели са с модулно устройство. Това прави възможно започването с малки инвестиции, като впоследствие печалбите, реализирани от началното вложение, служат за доизграждане на соларния парк
 • Цената, по която се изкупува електроенергията, произведена в соларните паркове е по-висока от цените на същата, произведена то ВЕЦ или вятърен генератор
 • Слънчевата светлина в България е подходяща за такъв тип дейност. Подходящи са и климатичните условия
 • Соларни паркове могат да бъдат разположени на разнообразни места без ограничения – на горски терени, земеделски земи или просто в двора. Не е невъзможно соларни панели да се монтират по покриви или фасади на сгради, тъй като няма законови ограничения за разполагането им на територията на градовете

Независимо от изброените по-горе предимства, за да се превърне един соларен парк в печелившо вложение, е нужно повече от слънце и соларни панели. Необходимо е предварително да се изготви проект за изграждането на соларния парк. За улеснение при създаването му е желателно да се следва определен план:

 • Измервания на слънчевата радиация и сравняването и със статистическите данни за дадения район – нарича се „Диференциален слънчево-енергиен одит“
 • Избор между различните видове соларни панели и оценка за възможното годишно производство на електроенергия от тях, базирана на резултатите от измерванията, описани по-горе
 • Обективна оценка на вариантите за соларни панели от гледна точка на икономическата им ефективност, включваща оперативни разходи, период на възвръщаемост на инвестициите, изчисляване себестойността на получената електроенергия, рискове и други, както и оценка от гледна точка на екологията. Въз основа на тези оценки се прави окончателен избор на вида соларни панели, които ще се използват за изграждане на съоръжението
 • Изготвяне на проект за соларен парк според данните и оценките, описани в предходните точки, като се вземат предвид и фактори като особености на терена, неговите площ, размери, ориентация и други.

Фирма Стийл Билдинг ЕООД участва в изграждането на соларни панели и соларни паркове с осигуряване на опорни и технически конструкции за нуждите на всеки индивидуален проект.