СТИЙЛ БИЛДИНГ ЕООД има дългогодишен опит в сферата на консултантските услуги като успешно разработва и управлява проекти по европейски и национални програми. Екипът на дружеството предлага консултации във връзка с инвестиционните намерения на всеки отделен клиент, разработва бизнес планове, съдейства за окомплектоване на пакета с документи за
кандидатстване по отделните схеми и подмерки за безвъзмездна финансова помощ, осъществява
управлението на проекта и комуникацията с Управляващия орган на съответната финансираща
институция.

ЕТАПИ НА РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ
ПРОГРАМИ

ЕТАП 1:
Консултации, предшестващи разработката на проекта, свързани с административната допустимост на клиента, вида на инвестициията и размер на допустимо финансиране.

ЕТАП 2:
Разработка на проекта и окомплектоване на преписката с документи, необходими за
кандидатстване по съответната европейска или национална програма.

Попълване и оформяне на електронния формуляр за кандидатстване в системата ИСУН и

подаване на проекта.

Водене на кореспонденция по време на разглеждане на проекта от оценителните комисии на

съответната европейска или национална програма.

Подготовка на необходимите документи за подписване на административен договор за

безвъзмездна финансова помощ по проекта по конкретната схема или подмярка на европейска
или национална програма.

ЕТАП 3:
Консултации във връзка с поетите ангажименти по административен договор за безвъзмездна
финансова помощ по проекта – мониторинг, критерии и приоритети.

Кореспонденция във връзка с управлението на проекта – възможни изменения на

административния договор за безвъзмездна финансова помощ по проекта по конкретната схема
или подмярка на европейска или национална програма.

Изготвяне на цялостен отчет на инвестицията по проекта, кореспонденция при изискване за

допълнителни документи и информация във връзка с изпълнението на административния
договор за безвъзмездна финансова помощ по проекта по конкретната схема или подмярка на
европейска или национална програма.

Европейски и национални програми, ориентирани към подкрепа чраз финансиране на бизнеса в

Република България:
Програмата за развитие на селските райони
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
Национален иновационен фонд

Национален план за възстановяване и устойчивост